<< آنجا که آرامش هم اتاق شما و زاینده رود همسایه شماست >>

آدرس پست الکترونيک     Public @Hotelkowsar.com

تلفن تماس داخلی 717