<< آنجا که آرامش هم اتاق شما و زاینده رود همسایه شماست >>

آدرس پست الکترونيک  MGR@Hotelkowsar.com 

تلفن تماس داخلی 723